Zapytania ofertowe

.

 

 

10.08.2017r.

 

Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa oraz rozbudowa budynku produkcyjnego wraz z budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudową istniejącego przyłącza kablowego i istniejącej kanalizacji deszczowej”.

 

Termin składania ofert: 25.08.2017r. do godz. 12:00

 

Dotyczy: Projekt RPPK.01.04.01.-18-0531/16 pn.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa MET-BAJ poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ INWESTYCJI ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór wykazu robót

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór wykazu osób

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wzór oświadczenia o braku powiazań

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy

Załącznik nr 8a do Zapytania ofertowego – Zapytania wykonawców i odpowiedzi z poprzedniego postępowania zakończonego unieważnieniem

Załącznik nr 8b do Zapytania ofertowego – Zapytania wykonawców i odpowiedzi z poprzedniego postępowania zakończonego unieważnieniem

Załącznik nr 8c do Zapytania ofertowego – Zapytania wykonawców i odpowiedzi z poprzedniego postępowania zakończonego unieważnieniem

Załącznik nr 8d do Zapytania ofertowego – Zapytania wykonawców i odpowiedzi z poprzedniego postępowania zakończonego unieważnieniem, uzupełnienia dokumentacji projektowej

 

 

 

 

 

6.07.2017r.

 

Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa oraz rozbudowa budynku produkcyjnego wraz z budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudową istniejącego przyłącza kablowego i istniejącej kanalizacji deszczowej”.

 

Termin składania ofert: 28.07.2017r. do godz. 12:00

 

Dotyczy: Projekt RPPK.01.04.01.-18-0531/16 pn.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa MET-BAJ poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ INWESTYCJI ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór wykazu robót

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wzór wykazu osób

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku powiazań

Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego - Projekt umowy

 

 

INNE DOKUMENTY

 

Kanalizacja deszczowa - opis

Kanalizacja deszczowa rys.1

Kanalizacja deszczowa rys.2

Kanalizacja deszczowa rys.3

Schemat kotłowni

Zestawienie stolarki

Uzupełniony opis opraw oświetleniowych

Dane techniczne projektowanej suwnicy

Szkic przebudowy przyłącza

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - aktualne na dzień 18.07.2017

Załącznik graficzny do zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - aktualne na dzień 18.07.2017

 

17.07.2017

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące Zapytania ofertowego w ramach zamówienia na roboty budowlane

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa oraz rozbudowa budynku produkcyjnego wraz z budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudową istniejącego przyłącza kablowego i istniejącej kanalizacji deszczowej" z dn. 6.07.2017r.

 

Pytania i odpowiedzi - 17.07.2017

 

Korekta do odpowiedzi na pytanie Potencjalnego oferenta z dnia 13.07.2017 roku upublicznionego dn. 17.07.2017 roku.

 

 

19.07.2017

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące Zapytania ofertowego w ramach zamówienia na roboty budowlane

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa oraz rozbudowa budynku produkcyjnego wraz z budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudową istniejącego przyłącza kablowego i istniejącej kanalizacji deszczowej" z dn. 6.07.2017r. oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w ww. postępowaniu do 28.07.2017r.

 

Pytania i odpowiedzi + informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - 19.07.2017

 

 

20.07.2017

 

Sprostowanie do pisma z dn. 19.07.2017 r. pn. „WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT”.

 

Sprostowanie do pisma z dn. 19.07.2017 r. 

 

 

1.08.2017

 

Zawiadomienie o  unieważnieniu postępowania „Przebudowa oraz rozbudowa budynku produkcyjnego wraz z budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudową istniejącego przyłącza kablowego i istniejącej kanalizacji deszczowej” 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 01.08.2017 r.

 

 

12.09.2017

 

Zawiadomienie o  unieważnieniu postępowania „Przebudowa oraz rozbudowa budynku produkcyjnego wraz z budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudową istniejącego przyłącza kablowego i istniejącej kanalizacji deszczowej” 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 12.09.2017r. 

.