Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

My, MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski, z siedzibą ul. Szeligówka 22 36-060 Głogów Małopolski jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cel i podstawa wykorzystywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane w trakcie zawarcia oraz wykonywania zawartej z nami umowy wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcie i wykonywanie umowy – przede wszystkim po to aby zapewnić poprawną jakość świadczonych przez nas usług przez cały okres trwania umowy, a także okres dokonywania rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna tego celu art. 6 ust. 1 b RODO),
 • wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych – tj. np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowywanie, udzielanie odpowiedzi na reklamacje itp. (podstawa prawna tego celu to art. 6 ust. 1 c RODO),
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im przez czas trwania umowy (art. 6 ust. 1b RODO), a następnie przez czas, po którym przedawnią się ewentualne przyszłe roszczenia wynikające z łączącej nas umowy a w przypadku dochodzenia tych roszczeń w postępowaniach przed sądami lub właściwymi organami przez czas trwania tych postępowań (podstawa prawna tego celu to art. 6 ust. 1 f RODO),
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – np. sprzedaż naszych wierzytelności po upływie okresu przedawnienia ewentualnych przyszłych roszczeń wynikających z łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • weryfikacja wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonaniu, rozszerzeniu zakresu łączącej nas umowy oraz do rozpatrywania związanych z nią reklamacji (art. 6 ust. 1 b RODO),

III. Jakie dane są nam niezbędne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług?

Do zawarcia oraz prawidłowego wykonania łączącej nas umowy wymagamy podania od Państwa następujących danych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, numer NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres dostawy towaru. Dodatkowo możemy poprosić o dane dodatkowe od których ewentualne zawarcie umowy nie będzie uzależnione (np. numer REGON, nazwisko osoby do kontaktu w miejscu dostawy wraz z numerem telefonu). Żaden przepis prawa nie nakłada na Państwa obowiązku podawania danych osobowych przy zawieraniu z nami umowy. Jednakże jeśli Państwo nie podadzą nam danych wymaganych przez nas to nie będziemy mogli z Państwem zawrzeć umowy. W takim przypadku po prostu jej wykonanie stanie się niemożliwe.

IV. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, a więc przede wszystkim pracownikom oraz podwykonawcom,

2. innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu, a więc:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe) w celu dokonywania rozliczeń wynikających z łączącej nas umowy,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa wierzytelności wynikających z łączącej nas umowy w terminie,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych,

V. Czy Państwa dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

VI. Automatyczne podejmowanie decyzji

Będziemy dokonywać automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w sytuacjach gdy z informacji naszych lub uzyskanych z innych źródeł wynika, że zalegali Państwo z opłatami wobec nas lub innych podmiotów – wtedy możemy np. zażądać wpłaty zaliczki przed zawarciem umowy lub umowy nie zawrzeć. Przy podejmowaniu decyzji będziemy brać pod uwagę przede wszystkim Państwa dotychczasową historię płatniczą, zadłużenie u innych podmiotów oraz rodzaj towaru lub usługi, którą chcą Państwo nabyć. W przypadku gdy zalegają nam Państwo z zapłatą, możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych usług. Na tę decyzję będą miały wpływ m.in. wysokość i okres zadłużenia oraz dotychczasowa historia płatnicza.

VII. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo składać do nas następujące wnioski dotyczące danych osobowych:

 • o sprostowanie lub poprawienie danych,
 • o usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • o ograniczenie przetwarzania,
 • o wstrzymanie operacji na danych,
 • o nieusuwanie danych,
 • o dostęp do danych,
 • o informację o przetwarzanych przez nas danych,
 • o kopię danych,
 • o przeniesienie danych do innego administratora danych,
 • o przeniesienie danych do Państwa,

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając stosowny wniosek w formie pisemnej w siedzibie MET-BAJ. Aby upewnić się, że są Państwo uprawnieni do złożenia ww wniosków możemy prosić o podanie dodatkowych danych mających na celu uwierzytelnienie osoby wnioskodawcy. Zakres każdego z tych uprawnień oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego konkretnego uprawnienia będą mogli Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywanie przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

VIII. Prawo wniesienia sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą ich wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na inne – określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam ewentualnie zgodę będą mogli Państwo wycofać w każdej chwili. Jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem tej zgody.

X. Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa to zawsze mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.