27.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

W związku z realizacją projektu nr RPPK.01.04.01-18-0081/19, tytuł:

„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa MET-BAJ poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na zakup nowego i nieużywanego urządzenia LINII PROFILUJĄCEJ DO ELEMENTÓW PIONOWYCH W REGAŁACH PALETOWYCH – 1 SZT.

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.

Termin składania ofert: 02.12.2020 r. do godz. 12:00

Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

   14.12.2020

Informacja o wynikach postępowania.

Informacja o wynikach postępowania dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/10/2020/RPOPK 1.4.1_2018 z dn. 27.10.2020 roku na zakup: LINII PROFILUJĄCEJ DO ELEMENTÓW PIONOWYCH W REGAŁACH PALETOWYCH – 1 SZT.

Pełna treść pisma – tutaj.

   30.10.2020

Przedłużenie terminu składania ofert – zapytanie ofertowe nr 2/10/2020/RPOPK 1.4.1_2018.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający: MET-BAJ Spółka jawna Piątek i Żebrakowski, ul. Szeligówka 22 36-060 Głogów Małopolskiprzedłuża termin składania ofert w ramach projektu którego przedmiotem jest: LINII PROFILUJĄCEJ DO ELEMENTÓW PIONOWYCH W REGAŁACH PALETOWYCH – 1 SZT.”, z powodu błędnie wypełnionych pól w treści zapytania ofertowego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Nowy termin składania ofert do dnia 02.12.2020 roku do godziny 12:00

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający przedłuża możliwość zadawania pytań do dnia 23.11.2020 roku.

Pełna treść pisma – zawiadomienie 30.10.2020r.

03.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe numer 1/2020/RPO WP 1.4.1/2018. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.:

„Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą”.

W związku z realizacją projektu nr RPPK.01.04.01-18-0081/19 pod tytułem: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa MET-BAJ poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą”.

Termin składania ofert: 1.04.2020 r. do godz. 12:00

Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

   02.04.2020

   Protokół z otwarcia ofert

   03.03.2020 r. – Nieaktualne

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zal nr 1 do Zapytania Ofertowego – Dokumentacja projektowa
  3. Zal nr 2 do Zapytania Ofertowego – Projektu umowy
  4. Zal nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór formularza ofertowego
  5. Zal nr 4 do Zapytania Ofertowego – Wzór wykazu robót
  6. Zal nr 5 do Zapytania Ofertowego – Wzór wykazu osób
  7. Zal nr 6 do Zapytania Ofertowego – Wzór oświadczenia o braku powiązań

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy MET-BAJ SPÓŁKA JAWNA A.B. ŻEBRAKOWSCY, poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem.

Nr projektu: POPW.01.04.00-IP.01-00-002/17

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności firmy Wnioskodawcy w zakresie wzornictwa.

Oczekiwane efekty to: Oczekiwanym efektem projektu będzie strategia wzornicza Wnioskodawcy. Strategia określi kierunek rozwoju firmy z wykorzystaniem wzornictwa. Dotyczy zarówno wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, jak i samych procesów zarządzania wzornictwem.

Realizacja projektu pozwoli pozyskać wiedzę jak wygląda proces opracowania nowych wzorów, jak i jest dobrą okazją do poznania branży, firm doradczych oraz przykładów z innych branż.

Wartość projektu: 59 040.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 40 800.00 PLN